Regulamin sklepu

Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://www.beslow.pl/shop.

Sprzedającym jest Fundacja SLOW z siedzibą ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-663 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533292, zarejestrowana pod numerem NIP: 5213683669, REGON: 360168048, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Sprzedający dostępny jest pod adresem ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-663 Warszawa.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej sklep@beslow.pl.

§1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.beslow.pl/shop, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 12. Sprzedawca – Fundacja SLOW, ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-663 Warszawa.

§2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://www.beslow.pl/shop
 2. Złożenie Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 3. Sklep internetowy https://www.beslow.pl/shop prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie https://www.beslow.pl/shop są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane (jeśli producent takie opakowanie), wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji: JavaScript, Cooki.
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  • Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://www.beslow.pl/shop są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail oraz opłaci zamówienia, a przekazane środki zostaną zaksięgowane na koncie Sprzedającego.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania ZamówieniaKlient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient zobowiązany jest do podania skomplikowanego hasła oraz ma obowiązek zachowania je w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich ponieważ dostęp do hasła może zagrozić bezpieczeństwu danych Sprzedawcy.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Brak takiego potwierdzenia może być wynikiem nieprawidłowego działania mechanizmów niezależnych od Sprzedawcy i należy o tym fakcie poinformować Sprzedawcę.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§4. Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie, drogą mailową, o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić, jeżeli taką nieprawidłowość będzie w stanie stwierdzić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie sprzedającego. Dostępne opcje odbioru Towaru opisane są przy zamówieniu i każdorazowo wybierane przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Koszty dostawy” w dziale “Regulamin / Regulamin sklepu”.

§5. Płatności

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru, jeśli opcja taka jest udostępniona przy zakupie danego Towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe Sklepu. Dostępne opcje płatności opisane są każdorazowo podczas składania Zamówienia. Płatność za pobraniem udostępniana jest sporadycznie.
 3. Za termin zapłaty uznaje się dzień roboczy w którym kwota zostaje zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

§6. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych (podstawa prawna: art. 34. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 34, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 5. Zwrotowi nie podlegają
  1. Towary zakupione z użyciem kuponu rabatowego lub towary nabyte na zasadzie bezgotówkowej chyba, że Konsument pokryje koszty przesyłki zgodnie z realnie poniesionymi przez Sprzedawcę.
  2. Towary, w których naruszone zostało oryginalne opakowanie lub plomba świadcząca o tym, że towar jest nowy.

§7. Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta (jeśli dotyczy), importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji (jeśli dotyczy) każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz/lub na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 3. W szczególnych przypadkach, jeśli reklamacja nie dotyczy fizycznie przekazanego Klientowi Produktu, reklamacje składać można za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, pod adresem: www.beslow.pl/reklamacja/
 4. Składając reklamację należy dostarczyć na własny koszt do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru jeśli wymiana będzie niemożliwa z winy Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.
 7. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§5. Przedsprzedaż

 1. WIększość realizowanych przez Sprzedającego projektów realizowana jest w przedsprzedaży, gdzie powodzenie projektu zależy od zgromadzonych środków, a nakład lub ilość powiązana jest ściśle z złożonymi zamówieniami.
 2. Sprzedawca realizuje produkcję na zamówienie Klientów, w oparciu o złożone zamówienia, dokładnie obliczając koszty z produkcją związane na podstawie ilości zamówień.
 3. Zakupy realizowane w przedsprzedaży nie podlegają zwrotowi, chyba że dostarczony produkt niezgodny jest z publikowanym wcześniej opisem.
 4. Złożenie zamówienia w przedsprzedaży pozwala Sprzedawcy planować proces produkcji i powoduje, że w oparciu o złożone zamówienie podejmuje on nieodwracalne i wpływające w sposób kluczowy na cały proces realizacji produkcji decyzje.
 5. Produkty w sprzedawane w przedsprzedaży traktowane są jak wykonywane na zamówienie.
 6. Prosimy bardzo rozważnie składać zamówienia i w razie braku pewności, odstąpić od jego składania.

§8. Polityka prywatności

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania – służy do tego panel dostępny na stronie Sklepu https://www.beslow.pl/shop. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” (lub jego odpowiednika) Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta, samodzielnie, w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. Wiadomość ta najczęściej generowana jest automatycznie.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§9. Zmiany regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail, na adres podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu SklepuKlient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. Dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją ewentualnych zmian regulaminu. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Konto klient usuwa samodzielnie za pośrednictwem dostępnych w systemie informatycznym opcji.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Wszelkie spory strony zobowiązują się rozwiązywać na stopie polubownej i z zachowaniem poufności. Spory nie rozstrzygnięte polubownie rozstrzygać będzie właściwy sąd. Strony zobowiązują się do nie ujawniania szczegółów sporów osobom trzecim.

Przydatne linki

Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014
Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r
Koszty dostawy
Przejdź do sklepu