Regulamin {free:zone}

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy z Fundacją SLOW w zakresie publikacji Dzieł na łamach Mediów prowadzonych przez Fundację SLOW w tym na portalu https://www.beslow.pl, a także w dziale {free:zone} i na fanpage na portalu Facebook pod adresem https://facebook.com/beSlow oraz w wydawnictwach jednorazowych i periodycznych realizowanych przez Fundację SLOW.

Wydawcą jest Fundacja SLOW z siedzibą ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-663 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533292, zarejestrowana pod numerem NIP: 5213683669, REGON: 360168048, zwana dalej Wydawcą.

Kontakt z Wydawcą można uzyskać korzystając z formularza kontaktowego https://www.beslow.pl/kontakt.

§1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Twórca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie podejmuje współprac z Wydawcą poprzez umieszczenie swoich Dzieł w jego bazie danych.
 3. Wydawca – Fundacja SLOW z siedzibą ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-663 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533292, zarejestrowana pod numerem NIP: 5213683669, REGON: 360168048.
 4. Dzieło – dzieła realizowane przez Twórcę, do których Twórca posiada pełne prawa autorskie i majątkowe lub uprawniony jest do dysponowania tymi prawami w sposób nieograniczony (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Pracami mogą być zdjęcia, grafiki, projekty graficzne, utwory audio wizualne, teksty etc.
 5. Media – prowadzone przez Wydawcę platformy wydawnicze. Do mediów zalicza się portal https://www.beslow.pl, fanpage https://facebook.com/beSlow, wydawnictwa jednorazowe i periodyczne realizowane przez Wydawcę itp.
 6. Nagroda – przekazywany Twórcy nieodpłatnie prezent w wyniku organizowanych przez Fundację SLOW konkursów i akcji. Dokładne warunki przyznawania Nagród opisane są w załączeniu do każdego organizowanego konkursu lub akcji.
 7. Rejestracja – proces w którym Twórca wypełnia formularz rejestracyjny gdzie podaje dane osobowe i oświadcza, że są one zgodne z prawdą oraz że zapoznał się z odpowiednimi regulaminami. Po kliknięciu klawisza “Zarejestruj się teraz” umowa zostaje zawarta, a Twórca przesyła w ten sposób żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi.
 8. Usługa – umieszczanie Dzieł w bazie danych Wydawcy oraz prezentowanie ich w mediach Wydawcy.

§2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Twórcą, a Wydawcą.
 2. Świadczenia usługi wynikającej z zawarcia pomiędzy Twórcą, a Wydawcą umowy rozpoczyna się w wyniku przesłania przez Twórcę żądania rozpoczęcia świadczenia usługi poprzez kliknięcie klawisza “Zarejestruj się teraz”. Prawidłowość procesu rejestracji a co za tym idzie zawarcia umowy, potwierdza przesłana przez system informatyczny automatyczna wiadomość email zawierająca potwierdzenie rejestracji. W przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt z Wydawcą lub ponowną Rejestrację.
 3. Wydawca prowadzi działalność non-profit, której celem jest promowanie Dzieł głównie z takich dziedzin jak: fotografia, rysunek, grafika, grafika komputerowa, malarstwo, projekty graficzne, projekty wzornicze, reklama, instalacje, rzeźba, poezja, proza, publicystyka, muzyka, etc.
 4. Wydawca umożliwia umieszczanie Dzieł w swojej bazie danych oraz prezentowanie ich w Mediach Wydawcy.
 5. Przesłanie Dzieł do Wydawcy jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 6. Wydawca prowadzi działalność wydawniczą za pośrednictwem sieci Internet oraz w mediach drukowanych.
 7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wydawca w celu realizacji współpracy z WydawcąTwórca powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji: JavaScript, Cooki.
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  • Twórca zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§4. Prawa autorskie i publikowane treści

 1. Twórca oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw do dysponowania Dziełem, a prawa te nie naruszają praw osób trzecich.
 2. Twórca oświadcza, że w przypadku gdy Dzieła prezentują wizerunek osób trzecich lub przedmiotów lub miejsc, miał on prawo do umieszczenia ww w swoich Dziełach i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne naruszenia tych praw zarówno w stosunku do wizerunku osób jak i w stosunku do innych praw autorskich i majątkowych.
 3. Twórca może przesyłać do Wydawcy wyłącznie Dzieła swojego autorstwa.
 4. Wydawca ma prawo w trybie natychmiastowym, bez informowania Twórcy, usunąć wszystkie lub część jego dzieł ze swojej bazy danych jeśli stwierdzi lub zostanie poinformowany o fakcie naruszenia jakichkolwiek praw lub gdy Dzieła naruszają jakiekolwiek postanowienia tego regulaminu.
 5. W Mediach Wydawcy prezentować można jedynie Dzieła które:
  1. nie naruszają dobrych obyczajów
  2. nie godzą w dobre imię osób trzecich
  3. nie noszą znamion promocji lub reklamy
  4. nie są wulgarne
  5. nie naruszają uczuć religijnych
  6. nie naruszają prawem chronionych dóbr osób trzecich
  7. nie naruszają prawa
 6. W przypadku wystąpienia z roszczeniami w związku z naruszeniem przez jego Dzieła jakichkolwiek praw osób trzecich Twórca zobowiązuje się do przejęcia wszelkich roszczeń oraz kosztów z dochodzeniem tych roszczeń związanych. Wydawca o zaistnieniu takiej sytuacji powiadomi Twórcę i do jego decyzji pozostawi zarówno metody prowadzenia sporu jak i ustanowienie pełnomocnika w sprawach sądowych.

§5. Dane osobowe

 1. Administratorem przekazanych przez Twórcę danych osobowych jest Fundacja SLOW (Wydawca).
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Wydawcę w celach związanych z realizacją zawartych umów oraz do celów informacyjnych i marketingowych w zakresie związanym z działalnością Wydawcy.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim jeśli nie wymaga tego postępowanie niezbędne do realizacji postanowień tego regulaminu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do prawidłowej realizacji zobowiązań podjętych pomiędzy Twórcą, a Wydawcą, a opisanych w tym regulaminie.
 5. Twórcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo ich zmiany lub poprawy lub usunięcia.
 6. Zmian i innych ingerencji w dane osobowe dokonuje Twórca za pośrednictwem udostępnionych przez Wydawcę mechanizmów informatycznych w serwisie https://www.beslow.pl
 7. Usunięcie danych Twórcy przez Twórcę lub na jego wniosek uniemożliwia świadczenie Usług przez Wydawcę i jest równoznaczne ze zgodą na usunięcie przez Wydawcę wszystkich Dzieł Twórcy z Mediów Wydawcy wraz z komentarzami i opisami.
 8. Usunięcie danych podanych podczas Rejestracji Twórcy nie jest jednoznaczne z usunięciem jego Dzieł z Mediów Wydawcy. Wydawca ma prawo do pozostawienia i eksponowania Dzieł z podpisem Twórcy. To zastrzeżenie wynika z faktu, że raz przekazane Dzieła stanowią często integralną część publikowanych przez Wydawcę treści i ich usuniecie mogłoby negatywnie wpłynąć na wizerunek Wydawcy i publikowane przez niego treści.
 9. Wydawca ma prawo usunąć konto Twórcy jeśli stwierdzi, że podane przez niego podczas Rejestracji dane są nieprawdziwe lub niepełne.

 §6. Wymagania techniczne

 1. Dzieła winny spełniać najwyższe standardy jakości.
 2. Dzieła przesyłane są wyłącznie za pośrednictwem przeznaczonych do tego formularzy umieszczonych w systemie informatycznym Wydawcy na stronach https://www.beslow.pl.
 3. W zależności od przeznaczenia Dzieł Twórca powinien zapewnić:
  1. Dla obrazów: odpowiednią rozdzielczość, przestrzeń barwną, niską kompresję
  2. Dla filmów: odpowiednią rozdzielczość i niską kompresję
  3. Dla plików dźwiękowych: niską kompresję i odpowiednio wysokie próbkowanie
  4. Dla tekstów: odpowiednie łamanie
 4. Akceptowane formaty plików
  1. Obrazy: JPG
  2. Dźwięk: MP3
  3. Filmy: linki do serwisu YOUTUBE
  4. Tekst: DOC, PAGES
 5. Dokładne specyfikacje plików znaleźć można w dziale Specyfikacje plików

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Twórca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, które nastąpiło w chwili rejestracji.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny realizowane jest poprzez przesłanie na adres Wydawcy pisemnej rezygnacji oraz prośby o skasowanie danych Twórcy podanych podczas Rejestracji.
 3. Odstąpienie uznaje się za skuteczne jeżeli Twórca prześle ww rezygnację przed upływem terminu wskazanego powyżej. Następnie, po otrzymaniu rezygnacji, Wydawca wyśle do Twórcy potwierdzenie takiej rezygnacji na adres email podany przez Twórcę w chwili Rejestracji.

§8. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa Wydawcy

 1. Wydawca nie odpowiada za skutki wynikające ze sprzecznego z prawem, niewłaściwego lub niezgodnego z regulaminem korzystania z Mediów Wydawcy przez Twórcę.
 2. Wydawca nie odpowiada za nieautoryzowany dostęp do informacji w skutek niewłaściwej ochrony haseł lub innych danych dostępowych w posiadaniu, których jest Twórca lub użytkownicy. W szczególnych przypadkach Wydawca może zwrócić się do Twórcy o naprawienie szkód które powstały w wyniku niewłaściwej ochrony haseł lub innych danych dostępowych.
 3. Wydawca nie odpowiada za działania osób trzecich godzące w interesy Twórcy, a w szczególności za nieautoryzowane kopiowanie Dzieł umieszczonych w Mediach Wydawcy.
 4. Wydawca nie odpowiada za treści opisów oraz wpisów umieszczane przez Twórców oraz innych użytkowników Mediów Wydawcy.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostawie świadczonych usług wynikających z konserwacji lub prac modernizacyjnych oraz wynikających z przerw leżących po stronie dostawcy usług hostingowych i internetowych świadczonych przez osoby trzecie ba rzecz Wydawcy.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do moderowania i korygowania zamieszczanych przez  Twórcę Dzieł i treści.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Mediów lub do usunięcia ich zawartości jeśli ma to związek z sytuacją wewnętrzną Wydawcy lub wynika z ważnych i uzasadnionych powodów niezależnych lub zależnych od Wydawcy. O tym fakcie Wydawca winien poinformować Twórcę za pośrednictwem komunikatu umieszczonego na stronie internetowej https://www.beslow.pl

§9. Informacje dodatkowe

 1. Podczas korzystania z serwisu https://www.beslow.pl na sprzęcie osoby korzystającej z serwisu zapisywane są tzw. pliki cookis. Pliki te ułatwiają, a w niektórych przypadkach są niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu Wydawcy. W plikach cookis nie są przechowywane dane pozwalające na identyfikację osób korzystających z serwis ani dane osobowe.
 2. Podczas korzystania z serwisu https://www.beslow.pl na sprzęcie osoby korzystającej z serwisu używana jest technologia local storage. Technologia ta poprawia jakość korzystania z serwisów internetowych Wydawcy, a jednocześnie nie zagraża prywatności i danym osobowym.
 3. Jeśli świadczenie usług rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta (Twórcy) przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, wówczas konsumentowi (Twórcy) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Wynika to z zapisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz 827.). Potwierdzeniem rejestracji, a co za tym idzie zawarcia umowy oraz skierowania przez konsumenta (Twórcę) żądania o rozpoczęcie świadczenia usług jest potwierdzenie rejestracji które Twórca realizuje klikając w przesłany do niego mailem link aktywacyjny.
 4. Zarówno Twórca jak i Wydawca zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań aby powstałe spory rozwiązane zostały na drodze polubownej. Jeśli rozwiązanie takie nie jest możliwe, wówczas sprawa może zostać skierowana do odpowiedniego Sądu.
 5. Strony zobowiązują się do zachowania poufności prowadzonych sporów i do nie ujawniania informacji związanych ze sporem oraz z informacji związanych ze współpracą, a nie będących informacjami jawnymi, czyli udostępnionymi wcześniej (przed zaistnieniem sporu) na forum publicznym.
 6. Zarówno Wydawca jak i Twórca, zobowiązują się do dbania o dobre imię i obu stron i nie ujawnianie informacji mogących to imię naruszać.
 7. Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu sporów powinno być postępowanie reklamacyjne – jeśli takie postępowanie mieści się w zakresie mogącym dany spór rozwiązać – na co zarówno Wydawca jak i Twórca wyrażają zgodę.
 8. Zmiany w tym regulaminie publikowane będą pod adresem https://www.beslow.pl/regulamin-freezone, a w przypadku braku akceptacji zmian Twórca może zrezygnować z dalszej współpracy w każdym czasie.

Przydatne linki

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Specyfikacje plików
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta